ANTIDOPINGOHJELMA


LIITON ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET

Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälinen Voimalajiliiton antidopingohjelman tavoitteena on tehdä antidopingtyötä siinä laajuudessa, mihin liiton taloudelliset ja henkilöresurssit riittävät. Ensisijaisena tavoitteena on seurata kansallista ja kansainvälistä antidopingtyön kehitystä ja ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymällä, sekä tiedotus-, että valistustyötä tekemällä saada kaikki - erityisesti nuoret - urheilijat, heidän valmentajansa ja muut tukihenkilönsä tiedostamaan dopingin käytöstä urheilijan terveydelle aiheutuvat vaarat, dopingin kiellettyys sekä sen perustavaa laatua oleva ristiriita urheilun Fair Play - periaatteen kanssa, ja sitä kautta saada pitkällä tähtäimellä kitkettyä dopingaineiden käyttö Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälisen Voimalajiliiton alaisissa lajeissa. Tavoiteasettelun kongreettisen toteutumisen arvioinnissa ja seurannassa käytetään mm. vuosittaisia ADT:n testaustilastoja ja niissä olevia tuloksia.

2. EETTINEN LINJAUS

Doping on vastoin urheilun perusperiaatteita ja lääketieteellistä etiikkaa, sekä vastoin Fair Play-henkeä. Doping vaarantaa urheilijan terveyden. Doping on kiellettyä. Doping on väärin.

3. NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖSTÖT, SITOUTUMINEN

Antidopingasiaa koskevia sääntöjä on liiton toimintasäännöissä, kurinpitosäännöissä sekä kilpailusäännöissä. Antidopingtyössä tapahtuvaa kansallista ja kansainvälistä kehitystä seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset liiton sääntöihin sen mukaisesti kuin kansallinen tai kansainvälinen käytäntö tai säännöt muuttuvat, tai jos muuta tarvetta ilmenee. Kielletyt aineet ja menetelmät ovat samat kuin WADA:n ylläpitämässä luettelossa-
Liitto on velvollinen noudattamaan ADT:n ylläpitämää Suomen antidopingsäännöstöä ja liiton toimivallan piiriin kuuluvassa asiassa ja dopingrangaistuksen pituudessa noudatetaan Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsäännöstöä, joka on tältä osin yhteneväinen Suomen Voimalajiliiton antidopingsäännöstön kanssa.
Urheilijoiden ja muiden henkilöiden sitouttaminen Suomen antidopingsäännöstöön ja Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsääntöihin on hoidettu liiton toimintasääntöjen, kurinpitosääntöjen ja antidopingsopimuksen kautta.

3.1 Toimintasäännöt:
> Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
> Liitossa voidaan vahvistaa lajikohtaisia kilpailu-, kurinpito- ja muita voimalajitoimintaa koskevia sekä liiton toiminnan perustana olevien liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteita, sekä vedonlyöntiä koskevia määräyksiä.
> Liiton varsinaiset jäsenet (kilpailujäsenet) sekä liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osallistuvat henkilöt, sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa, liitossa noudatettavaa antidopingsäännöstöä.
> Liitto julkaisee tiedotuskanavissaan antidopingasiaa koskevaa tietoa sekä järjestää muuta asiaan liittyvää koulutusta ja informaatiotilaisuuksia.

3.2 Kurinpitosäännöt:
1.3.2 Liitto on sitoutunut noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) hyväksymää ja ylläpitämää Suomen antidopingsäännöstöä, ks. www.antidoping.fi , Maailman Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymää ja ylläpitämää Maailman antidopingsäännöstöä (World Anti-Doping Code) sekä sen piiriin kuuluvia, voimassa olevia kansainvälisiä normeja, ks. www.wada-ama.org.

1.3.3 Kohdassa 1.3.2 mainittujen sääntöjen lisäksi Suomen Voimalajiliitto on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsääntöjä.
1.3.4 Liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osaa ottavat, liiton jäseninä olevat urheilijat ja muut henkilöt ovat liiton toimintasääntöjen mukaan sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa liitossa noudatettavaa antidopingsäännöstöä. Liitossa noudatettaviksi antidopingsäännöstöiksi katsotaan kohdissa 1.3.2 ja 1.3.3 mainitut säännöt ja niihin liittyvät kansainväliset normit.

1.3.5 Sen lisäksi mitä yllä olevassa 1.3.4 kohdassa on määrätty, liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osaa ottavat liiton jäsenenä olevat urheilijat ja muut henkilöt ovat velvollisia noudattamaan liiton kurinpitosäännöissä määrättyjä, antidopingasiaa koskevia liiton sisäisiä määräyksiä.

3.3 Antidopingsopimus

> Liitto tekee jokaisen urheilijan kanssa antidopingsopimuksen, jolla urheilija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja sitoutuu Suomen Antidopingsäännöstöön sekä Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code) ja kaikkiin sen piiriin kuuluviin, voimassa oleviin kansainvälisiin normeihin sekä Kansainvälisen Voimalajiliiton kansainvälisiin antidopingsääntöihin ja määräyksiin, sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

> Allekirjoittamallaan antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin. Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä ADT:n, Suomen Voimalajiliiton, Kansainvälisen Voimalajiliiton tai WADA:n aloitteesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.
> Urheilija ei voi ottaa osaa liiton valvonnan alaiseen kilpailuun eikä voi tulla valituksi edustamaan Suomea kansainvälisessä kilpailussa ennen kuin hän on suorittanut kyseessä olevaa kalenterivuotta varten määrätyn kilpailulisenssimaksun ja toimittanut antidopingsopimuksen liitolle, kaikilta osin asianmukaisesti täytettynä ja omakätisesti allekirjoitettuna kuten siitä antidopingsopimuksessa määrätään.
> Jos Suomen Voimalajiliitto tai Kansainvälisen Voimalajiliitto on määrännyttai määrää antidopingsopimuksen tehneen urheilijan dopingrikkomuksen johdosta antidopingsääntöjen mukaiseen urheilun toimintakieltoon, sitoutuu urheilija maksamaan Suomen Voimalajiliitolle tai Kansainväliselle Voimalajiliitolle kurinpitosäännöissä sekä antidopingsopimuksessa mainitun suuruisen, sopimusrikkomuksesta johtuvan sakon ennen kuin hän voi ottaa osaa Suomen Voimalajiliiton tai Kansainvälisen Voimalajiliiton toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun, vaikka hänelle dopingrikkomuksen vuoksi määrätty urheilun toimintakielto muutoin olisi ajallisesti päättynyt.
> Alle 18-vuotias ei voi tehdä antidopingsopimusta Suomen Voimalajiliiton tai Kansainvälisen Voimalajiliiton kanssa.
> Dopingrikkomuksen vuoksi urheilun toimintakiellossa olevan, paluutestauksen alaisen urheilijan on oltava liiton jäsen ja hänellä on oltava voimassa oleva liiton antidopingsopimus.

4. NYKYINEN TILANNE JA VASTUUALUEET

Suomen Voimalajiliitto/Kansainvälinen Voimalajiliitto on edelläkävijä antidopingtyössä edustamissaan lajeissa ja se tekee sitä käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

> Antidopingtoiminnan päävastuu on liiton hallituksella ja se vastaa tiedotuksesta, koulutuksesta ja viestinnästä sekä rangaistuksista ja niiden toimeenpanosta.
> Hallitus vastaa niinikään tämän antidopingohjelman toteutumisesta ja sen seurannasta.

5. DOPINGVALVONTA

Kansallinen dopingvalvonta on ADT:n vastuulla ja liiton antidopingtyön painopiste on siten tiedotus- ja koulutustoimintojen puolella. Liitto pyrkii kuitenkin myös tilaamaan ADT:lta liiton lukuun (kustannuksella) tehtäviä harjoituskauden testejä taloudellisten voimavarojen salliessa.

Kansainvälisissä kilpailuissa on Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsääntöjen mukaiset dopingtestit. Kansainvälinen Voimalajiliitto voi asettamiensa kriteerien puitteissa nimetä testauspooliinsa myös suomalaisia urheilijoita, joilta se vaatii tarkat ja ajantasaiset olinpaikkatiedot kilpailujen ulkopuolista testausta varten. ADT:lla, Kansainvälisellä Voimalajiliitolla ja Suomen Voimalajiliitolla on oikeus tehdä liiton alaisille urheilijoille testejä sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella. Testejä on oikeus ja voidaan tehdä myös WADA:n aloitteesta.

6. ERIVAPAUDET

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Erivapausluvan saatuaan urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. Erivapautta haetaan ADT:n erivapauslautakunnalta.Erivapaudesta ja sen hakemisesta on ajantasaiset ohjeet ADT:n verkkosivuilla www.antidoping.fi.
Suomen Voimalajiliitto ja Kansainvälinen Voimalajiliitto hyväksyy ADT:n etukäteen myöntämät erivapaudet kilpailuihinsa.

7. KOULUTUS JA TIEDOTUS

> Liitto noudattaa johdonmukaisesti ja julkisesti dopinginvastaista linjaa.
> Liitto tekee jatkuvaa yhteistyötä ADT:n kanssa
> Liiton verkkosivuilla on linkki ADT:n verkkosivuille.
> Liitto harjoittaa ajankohtaista antidopingasiaa koskevaa tiedotustoimintaa oman Power News - The Fittest Strength Magazine on Earth™ lehden, sekä liiton uutisointikanavien kautta.
> Jokainen liiton jäsen saa kaksi kertaa vuodessa verkossa ilmestyvän lehden lukuoikeuden, joka on internet-kanavien lisäksi liiton virallinen viestintäväline.
> ADT koulutusta ja tiedotusta pidetään myös liiton alaisten kilpailujen ja muiden tapahtumien yhteydessä resurssien mukaan.

8. KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN

Kansainväliseen antidopingtoimintaan aktiivisesti osallistumalla ja puhtaan urheilun puolesta voimakkaasti kantaa ottamalla liitto pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että WADA:n johdolla käytävän antidopingtyön tavoitteet dopingin estämiseksi ja antidopingkäytäntöjen maailmanlaajuiseksi harmonisoinniksi toteutuvat.

Suomen Voimalajiliitto/Kansainvälinen Voimalajiliitto ovat edelläkävijöitä voimalajeissa ja ovat ensimmäisenä maailmassa järjestämässä WADA tason antidoping-toimintaa edustamiensa lajien parissa.

9. MENETTELYTAVAT

> Dopingtapauksissa käytettävät menettelytavat, keskeneräisen tapauksen käsittelyjärjestys, asianomaisen kuuleminen, päätöksentekoprosessi, tapauksen julkistaminen, sekä valitusohje on pääpiirteittäin määritelty jäljempänä tässä antidopingohjelmassa.
> Edellämainituissa menettelytavoissa on otettu huomioon urheilijan oikeusturva, sekä keskeneräisen tapauksen käsittelyssä noudatettava järjestys niin, että tutkinnan alla olevasta asiasta ovat ADT:n, ADT:n valvontalautakunnan sekä asianomaisen henkilön lisäksi tietoisia vain Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälisen Voimalajiliiton hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri siihen saakka, kunnes tapaus on varmistunut dopingrikkomukseksi, jolloin asia tuodaan hallituksen päätettäväksi. Jos ADT:n valvontalautakunta on päättänyt, että kyseessä ei ole dopingrikkomus, asiaa ei käsitellä liiton hallituksessa.

10. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ

> ADT saa ilmoituksen positiivisesta testituloksesta, testistä kieltäytymisestä, manipuloidun tai vastaavan dopingnäytteen antamisesta tai muusta, dopingrikkomukseksi epäiltävästä tapauksesta.

> ADT toimittaa edellä mainitusta kirjallisen ilmoituksen/selvityspyynnön liitolle ja ao.henkilölle, joilla on seitsemän (7) vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksi saamisesta oikeus antaa kirjallinen selvityksensä asiassa ja esittää kirjallinen pyyntö tulla kuulluksi ADT:n valvontalautakunnan kokouksessa ennen päätöksentekoa siitä, onko kyseessä dopingrikkomus.
> Väliaikainen urheilun toimintakielto: ADT määrää viipymättä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon urheilijan, jonka dopingtesting A-näytteestä on raportoitu positiivinen testitulos kielletystä aineesta. ADT ilmoittaa väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta urheilijalle ja muille asianmukaisille tahoille.
> ADT voi määrätä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon urheilijan tai muun henkilön, jonka A-näytteestä on raportoitu positiivinen testitulos Suomen Antidopingsäännöstön kohdassa 4.2.2 tarkoitetusta erikseen määritellystä aineesta, tai urheilijan tai muun henkilön, jota voidaan perustellusti epäillä dopingrikkomuksesta. ADT ilmoittaa asiasta asianomaisesti urheilijalle tai muulle henkilölle sekä muille asianmukaisille tahoille.

Väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrättyä urheilijaa tai muuta henkilöä on kuultava pikaisesti ADT:n valvontalautakunnassa. Kuulemismenettelystä määrätään valvontalautakunnan työjärjestyksessä.

Väliaikaisen urheilun toimintakiellon aikana urheilija tai muu henkilö ei saa:
A: edustaa urheilujärjestöä tai muuta säännöstöön sitoutunutta yhteisöä kilpailussa missään säännöstöön sitoutuneessa lajissa; eikä
B: osallistua säännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai muun yhteisön järjestämiin kilpailuihin tai muihin urheilutapahtumiin kilpailijana tai toimitsijana.

> Tämän kohdan (10.) toisessa kappaleessa tarkoitetun selvityksen saatuaan, tai säännöissä määritellyn muun menettelyn jälkeen, tutkii ADT:n valvontalautakunta tapauksen ja tekee päätöksen siitä, onko kyseessä doping. Siinä tapauksessa, että urheilija on vaatinut omalla kustannuksellaan tehtävää B-analyysia, se tehdään ennen päätöksen tekoa.
> Urheilija tai muu henkilö voi nimenomaisesti luopua asian käsittelystä ADT:n valvontalautakunnassa. Käsittelystä luopumisena pidetään myös sitä, että urheilija tai muu henkilö ei kiistä ADT:n väitettä dopingrikkomuksesta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saatuaan ilmoituksen epäillystä rikkomuksesta.
> Käsittelyn päätyttyä ADT:n valvontalautakunta antaa tapauksesta kirjallisen päätöksen ja lausunnon seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa antidopingsäännöstön perusteella määrättävä.
> Saatuaan ADT:n valvontalautakunnan kirjallisen päätöksen ja lausunnon seuraamuksesta, liiton hallitus ottaa yhteyttä ao.henkilöön, jolle annetaan seitsemän (7) vuorokautta aikaa antaa hänelle kirjallisesti tai sähköisesti toimitetun selvityspyynnön tiedoksisaamisesta asiaa koskeva selvityksensä kirjallisesti tai sähköisesti liiton hallitukselle. Ao. henkilölle annetaan myös mahdollisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa ennen päätöksen tekoa.
> Hallituksen kokous kutsutaan koolle mahdollisuuksien mukaan välittömästi sen jälkeen, kun ao. henkilöltä on saatu edellisessä kohdassa tarkoitettu selvitys. Jos ao. henkilö ei anna selvitystä hänelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä, hallitus kutsutaan koolle mahdollisuuksien mukaan välittömästi ko. selvityksenantoajan päättymisen jälkeen.
> Hallitus noudattaa rangaistuspäätöksessään ADT:n valvontalautakunnan lausuntoa määrättävästä seuraamuksesta, mikäli kyseessä ei ole liiton säännöissä erikseen mainitut kovennetun rangaistuksen perusteet dopingrikkomuksesta.
> Hallituksen tekemä rangaistuspäätös ilmoitetaan viivytyksettä sähköpostitse tai puhelimitse ao.henkilölle. Päätös toimitetaan myös kirjallisena postitse. Ilmoitusten tekemisestä vastaa liiton puheenjohtaja. Kirjallisena toimitettavassa rangaistuspäätöksessä annetaan valitusohjeet; Urheilun oikeusturvalautakunnan osoite ja lautakunnan sihteerin yhteystiedot valitukseen liittyvien juridisten yms. kysymysten esittämistä varten, sekä valitusaika (30 päivää ilmoituksen antamispäivästä).
>Liitto perii ao. henkilöltä liiton sääntöjen mukaan perittävät sakko- ym.maksut.

11. DOPINGTAPAUKSEN JULKISTAMINEN

Dopingtapauksesta määrätystä seuraamuksesta ilmoitetaan viivytyksettä ADT:lle, sekä tiedotetaan STT:n kautta ja liiton tiedotuskanavien kautta sekä seuraavassa Power News - lehdessä.
Tiedotuksesta vastaa liiton puheenjohtaja. Tiedotusvälineille tarvittaessa annettavat lausunnot antaa liiton puolesta puheenjohtaja.
Erillistä tiedotustilaisuutta ei järjestetä, ellei siihen ole erityistä syytä. Jos syytä kuitenkin ilmenee, niin liiton hallitus päättää viestinnän tavasta ja käytettävistä viestintäkanavista.

12. URHEILUN TOIMINTAKIELLON VAIKUTUKSET

Urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö ei saa toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa kansainvälisen tai kansallisen säännöstön hyväksyneen urheilujärjestön tai tälläisen jäsenjärjestön kilpailu- tai muuhun toimintaan eikä kilpailu- tai muuhun toimintaan, joka on järjestetty jonkun edellä tarkoitetun järjestön luvalla. Mikäli urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö toimii vastoin edellä mainittua, hänen kilpailusuorituksensa hylätään ja hänelle aiemmin määrätyn urheilun toimintakiellon koko kestoaika määrätään alkavaksi uudelleen toimintakiellon rikkomispäivästä lukien.

13. ORGANISAATIO JA SEURANTA

Nykyisessä organisaatiossa liiton antidopingohjelmaa toteuttaa ja sen toteutumista seuraa liittohallitus. Päätökset ja niistä johtuvien toimenpiteiden seuranta antidopingasioissakin tapahtuu hallituksen normaalin seurantajärjestelmän mukaisesti hallituksen kokouksissa ja niiden valmistelun yhteydessä. Yhdyshenkilönä muihin tahoihin päin toimii liiton puheenjohtaja.
Antidopingohjelma on osa liiton rutiininomaista toimintaa. Ohjelman toimivuutta sen toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain liiton toimintakertomuksessa.
Antidopingohjelmaa muutetaan tarvittaessa vastaamaan vallitsevien olosuhteiden edellyttämiä vaatimuksia. Jos liiton organisaatio muuttuu, antidopingohjelmaa tarkennetaan vastaamaan uuden organisaation toimintamahdollisuuksia.

Hämeenlinna, 22.12.2014.

(Suomen Voimalajiliitto)
Kansainvälinen Voimalajiliitto/World Heavy Events Association ry.

Jyrki Rantanen
Puheenjohtaja

LINKIT:

Suomen Antidopingsäännöstö

Maailman Antidopingsäännöstö

Suomen Urheilun Eettinen Keskus ry.(ent.ADT).

 

Yhteistyössä

Festive

VÄRSKA

Voimaharjoittelu.fi

Paikalliset tukijat