KURINPITOSÄÄNNÖT


Suomen Voimalajiliiton

Kansainvälisen Voimalajiliiton – World Heavy Events Association ry:n kurinpitosäännöt:

1. YLEISTÄ

1.1. Liiton nimi

Näissä säännöissä Suomen Voimalajiliitosta, Kansainvälisestä Voimalajiliitosta – World Heavy Events Association ry:stä käytetään nimeä liitto.

1.2. Ketä säännöt koskevat
Näillä säännöillä määrätään minka tahansa tahalliseksi todetun sääntöjenvastaisen tai epäurheilijamaisen käyttäytymisen tai muun, tahallisena pidettävän liitoin vastaisen toiminnan tai liitolle tai lajille vahinkoa ja huonoa mainetta aiheuttavaksi tai liiton toimintaa vahingoittavaksi katsottavan menettelyn johdosta liiton varsinaiselle jäsenelle (kilpailijajäsen), liiton toimivallan alaisen voimalaji piiriin kuuluvalle henkilölle määrättävästä rangaistuksesta/seuraamuksesta.

1.3. Sitoutuminen
1.3.1 Liiton varsinaiset jäsenet (kilpailijajäsenet) sekä liiton toimivallan alaisen voimalajitoiminnan piiriin kuuluvat henkilöt (urheilijat, valmentajat, lääkärit, huoltajat, urheilujohtajat, toimitsijat jne) sitoutuvat noudattamaan liiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. He sitoutuvat myös kaikessa voimalajeja koskevassa toiminnassaan menettelemään liiton päämäärää ja toimintaperiaatteita edistävällä tavalla, hyvää ja urheilullista käytöstä noudattaen. Sen mukaisesti he sitoutuvat urheilutoiminnan eettiseen lähtökohtaan, jonka mukaan urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja sitoutuvat myös siihen, että urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö (valmentaja, huoltaja, urheillujohtaja, toimitsija jne) ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta.

1.3.2 Liitto on sitoutunut noudattamaan Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) hyväksymää ja ylläpitämää Suomen antidopingsäännöstöä, ks. www.antidoping.fi, Maailman Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymää ja ylläpitämää Maailman antidopingsäännöstöä (World Anti-Doping Code) sekä sen piiriin kuuluvia, voimassa olevia kansainvälisiä normeja, ks. www.wada-ama.org

1.3.3 Liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osaa ottavat urheilijat ja muut henkilöt ovat liiton toimintasääntöjen 10. kohdan mukaan sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa, liitossa noudatettavaa antidopingsäännöstöä. Liitossa noudatettavaksi antidopingsäännöiksi katsotaan kohdassa 1.3.2 mainitut säännöt ja kansainväliset normit.

1.3.4 Sen lisäksi mitä yllä olevassa 1.3.3 kohdassa määrätään, liiton toimivallan piiriin kuuluvassa voimalajitoimintaan osaa ottavat jäsenenä olevat urheilijat ja muut henkilöt ovat velvollisia noudattamaan näissä kurinpitosäännöissä määrättyjä, antidopingasiaa koskevia liiton sisäisiä määräyksiä.

1.3.5 Antidopingsopimus
Jokaisen urheilijan, joka aikoo kilpailla liiton valvonnan alaisessa kilpailussa, on maksettava liiton vuosittainen kilpailulisenssi sekä hyväksyttävä liiton antidopingsopimus lisenssin oston yhteydessä. 

Hyväksymällään antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu liitossa sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan antidopingsäännöstöön ja näihin kurinpitosääntöihin, ks. kohdat 1.3.3 ja 1.3.4

Hyväksymällään antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin, sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin. Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä SUEKin, Kansainvälisen Voimalajiliiton – World Heavy Events Association ry:n tai WADA:n aloitteesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Urheilija ei voi ottaa osaa liiton valvonnan alaiseen kilpailuun eikä voi tulla valituksi edustamaan Suomea kansainvälisissä kilpailuissa ennen kuin hän on suorittanut kyseessä olevaa kalenterivuotta koskevan kilpailijalisenssimaksun ja toimittanut tämän sääntökohdan tarkoittamasta antidopingsopimuksesta liitolle kuuluvan, kaikilta osin asianmukaisesti täytetyn ja urheilijan allekirjoittaman kappaleen liiton haltuun niin kuin tämän sääntökohdan tarkoittamassa liiton antidopingsopimuksessa on määrätty.

Jos liitto on määrännyt tai määrää antidopingsopimuksen tehneelle urheilijalle sattuneen dopingrikkomuksen johdosta hänet antidopingsääntöjen mukaiseen urheilun toimintakieltoon, sitoutuu urheilija maksamaan Suomen Voimalajiliitolle/Kansainväliselle Voimalajiliitolle – World Heavy Events Association ry:lle 2000€ suuruisen – sopimusrikkomuksesta johtuvan sakon, ennen kuin hän voi ottaa osaa liiton toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun, vaikka hänelle dopingrikkomuksen vuoksi määrätty urheilun toimintakielto muutoin olisi ajallisesti päättynyt.

1.3.6 Dopingrikkomuksen vuoksi urheilun toimintakiellossa olevan, paluutestauksen alaisen urheilijan on oltava liiton jäsen ja hänellä on oltava voimassa oleva liiton antidopingsopimus.

1.4 Henkilö
Kenestä tahansa liiton toimivallan alaisen voimalajitoiminnan piiriin kuuluvasta liiton jäsenestä voidaan näissä säännöissä käyttää termiä henkilö.

1.5. Virkailija
Liiton jäsenenä olevasta, liiton toimivallan alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvasta urheilujohtajasta, valmentajasta, huoltajasta, toimitsijasta, tuomarista jne käytetään näissä säännöissä termiä virkailija.

1.6. Voimalajiurheilija tai nostaja
Liiton toimivallan alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvasta, vahvin mies-, vahvin nainen-,tankotanssi-, timanttityttö-, highland games-, mas-wrestling- tai otevoima-urheilijasta, tai mihin tahansa em. lajien kilpailuun osallistuvasta liiton jäsenestä tai liittoa edustavasta urheilijasta, käytetään näissä säännöissä joko termiä voimalajiurheilija tai nostaja.

1.7. Voimalaji tai voimalajikilpailu
Termillä voimalaji tai voimalajikilpailu tarkoitetaan näissä säännöissä mitä tahansa kohdassa 1.6 mainittua lajia tai mitä tahansa em lajeihin liittyvää kilpailua, osakilpailua, karsintaa tai paikallista, kansallista tai kansainvälistä mestaruuskilpailua tai muuta lajeihin liittyvää toimintaa.

1.8 Sääntöjen soveltaminen kotimaisessa/kansainvälisessä toiminnassa.
Näitä sääntöjä sovelletaan liiton toimivallan alaisissa toiminnoissa sekä muissa liittoa koskevissa asiassa esille tuleviin tapauksiin.

1.9 Muut säännöt ja määräykset
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty, liiton toimivallan alaisessa toiminnassa noudatetaan mitä tahansa voimassaolevaa joko aikaisemmin annettua tai myöhemmin annettavaa sääntöä tai määräystä.

1.10 Dopingtestin maksaminen
Jos urheilijalle tehdyn dopingtesting A-näytteen tulos on positiivinen, vastaa kyseinen urheilija itse kaikista B-näytteen analyysista johtuvista kuluista, jos hän on B-näytteen analyysia pyytänyt.

1.11 Rangaistuksista päättäminen ja niiden toimeenpano
Ellei näissä säännöissä muuta mainita, näiden sääntöjen, sekä Suomen Antidopingsäännöstön perusteella määrättävistä seuraamuksista päättää ja panee täytäntöön Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

1.12 Tilaisuus tulla kuulluksi
Ennen päätöksen tekoa hallituksen on kirjallisesti tai sähköisesti toimitettavalla selvityspyynnöllä varattava asianosaiselle tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa ja tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa ennen päätöksen tekoa.
Kirjallisesti tai sähköisesti (sähköposti) annettava selvitys on toimitettava hallitukselle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kirjallisen tai sähköisen selvityspyynnön tiedoksisaamisesta. Asianosainen voi erityisestä syystä pyytää lisäaikaa selvityksen antamiselle.
Jos asianosainen ei ole käyttänyt oikeuttaan kirjallisesti tai sähköisesti toimitettavan selvityksen antamiseen määräajassa eikä halua käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa, asia ratkaistaan asianosaista kuulematta, paitsi milloin asianosainen antaa ilmoitettuun käsittelypäivään mennessä luotettavan selvityksen ylivoimaisen esteen olemassaolosta syyksi selvityksen antamatta jättämiseen, jolloin asian käsittelyä on siirrettävä ja asianosaiselle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen tai tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa.

1.13 Rangaistuksen syyn ilmoittaminen
Hallituksen on rangaistuspäätöksessään ilmoitettava asianosaiselle rangaistuksen syy, sekä valituselin yhteystietoineen.

1.14 Valittaminen liiton kokoukselle
Voimalajiurheilijalla, virkailijalla tai muulla henkilöllä on hallituksen hänelle toimittaman rangaistuspäätöksen tiedoksi saatuaan, lukuun ottamatta antidopingsäännöstön perusteella tehtyä päätöstä, oikeus tehdä asiasta valitus liiton kokoukselle. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Valituksesta on esitettävä valitukseen johtanut syy tai syyt. Jos valituksessa tulee asianosaisena esille valituksen tehneen lisäksi muu henkilö tai yhteisö, myös viimeksi mainittua on, mikäli mahdollista kuultava. Liiton kokouksen jälkeen hallituksen on ilman tarpeetonta viivytystä annettava kokouksen päätöksestä kirjallinen tieto asianosaiselle.

1.15 Sääntöjen muuttaminen ja vahvistaminen
Hallitus voi tehdä näihin sääntöihin tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia. Tehdyistä muutoksista on ilmoitettava jäsentiedotteessa. Sääntömuutos tulee voimaan, kun ne on vahvistettu liiton vuosikokouksessa.

2. RANGAISTUKSET / SEURAAMUKSET

2.1 Epäurheilijamainen käytös kilpailun aikana

Voimalajiurheilijaa tai virkailijaa, jonka epäurheilijamainen käytös kilpailutilaisuuden aikana joko kilpailuareenalla tai kilpailupaikalla on omiaan antamaan huonon kuvan voimaurheilulajista, on kilpailun tuomarin tai liiton hallituksen edustajan toimesta virallisesti varoitettava. Jos sopimaton käytös jatkuu voi tuomari tai liiton hallituksen edustaja sulkea voimalajiurheilijan kilpailusta tai poistaa virkailijan kilpailupaikalta.

2.2. Kilpailusta poistaminen
Kilpailun tuomari (t) ja liiton hallituksen edustaja(t) voivat enemmistöpäätöksellä poistaa välittömästi voimalajiurheilijan tai virkailijan kilpailusta, jos mikä tahansa voimalajiurheilijan tai virkailijan huono käytös on tarpeeksi vakava, jotta se oikeuttaa varoituksen sijaan diskvalifiointiin.

2.3. Raportti
Jos voimalajiurheilija tai virkailija on poistettu kilpailusta, niin poistopäätöksen tehneiden on laadittava kirjallinen raportti asiasta liiton hallitukselle. Jos hallitus on saamansa raportin perusteella katsoo epäurheilijamaisen käytöksen olleen tarpeeksi vakava, jotta se harkitsee huonoa käytöstä osoittaneen rankaisemista, hallituksen on ryhdyttävä sääntöjen edellyttämiin toimiin asian selvittämiseksi ja päätöksen tekimiseksi. Rangaistus voi olla joko virallinen varoitus tai hallituksen harkinnan mukaan urheilun toimintakieltoa enintään yksi vuosi.

2.4 Epäurheilijamainen käytös kilpailutilaisuuden yhteydessä tai kilpailumatkalla
Voimalajiurheilijan tai toimitsijan epäurheilijamaisesta käytöksestä, joko kotimaassa tai ulkomailla järjestettävässä liiton toimivallan alaisen kilpailun yhteydessä tai liiton järjestämässä muussa tilaisuudessa tai sellaisen yhteydessä on kilpailusta tai tilaisuudesta vastaavan toimesta raportoitava kirjallisesti hallitukselle.
Hallitus voi määrätä epäurheiljamaista käytöstä osoittaneen henkilön, rikkomuksen laatu ja vakavuus huomioon ottaen, enintään kahden vuoden pituiseen joko kansallista ja/tai kansainvälistä kilpailutoimintaa koskevan urheilun toimintakieltoon tai antaa ensimmäisellä kerralla kyseiselle henkilölle kirjallisen varoituksen.

2.5 Urheilun toimintakieltoa koskeva rikkomus
Urheilun toimintakieltoon määrätty voimaljiurheilija tai muu henkilö ei saa toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa kansainvälisen tai kansallisen säännöstön hyväksyneen urheilujärjestön tai tälläisen jäsenjärjestön kilpailu- tai muuhun toimintaan eikä kilpailu- tai muuhun toimintaan, joka on järjestetty edellä tarkoitetun järjestön luvalla.

2.6. Kielletty yhteistoiminta

Liiton sääntö kielletystä yhteistoiminnasta on yhteneväinen Suomen antidopingsäännöstön kohtien 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 kanssa. Ks. http://www.suek.fi/suomen-antidopingsaannosto lisättynä alla olevalla kurinpitomääräyksillä.

2.6.1 Liiton määräysvallan alainen urheilija tai muu henkilö ei saa ottaa osaa kilpailutapahtumaan johon osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa oleva henkilö.

2.6.2.1 Liiton määräysvallan alaisen urheilijan tai muun henkilön, joka aikoo osallistua sellaiseen kilpailuun, joka ei kuulu virallisen, Suomessa SUEK:n vastuulla olevan dopingvalvonnan piiriin, on ennen kilpailua henkilökohtaisesti varmistettava, tarvittaessa jälkikäteen todistettavissa olevalla tavalla, ettei kyseiseen kilpailutapahtumaan osallistu minkään virallisen lajiliiton asettamassa urheilun toimintakiellossa oleva henkilö urheilijana, urheilijan tukihenkilönä eikä toimitsijana.

2.6.2.2 SVLL:n alainen urheilija tai muu henkilö ei voi vedota siihen, ettei hän tiennyt sitä, että tällaiseen, kohdassa 2.6.2.1 tarkoitettuun kilpailutapahtumaan osallistuu dopingin vuoksi urheilun toimintakiellossa oleva henkilö.

Liiton sääntöjen kohdien 2.5 ja 2.6 sääntöjä rikkonut voidaan määrätä urheilun toimintakieltoa ja kiellettyä yhteistoimintaa koskevasta rikkomuksesta hallituksen toimesta urheilun toimintakieltoon enintään neljäksi vuodeksi.

Liiton sääntöjen kohdien 2.5 ja 2.6 sääntöjä rikkonut voidaan määrätä urheilun toimintakieltoa ja kiellettyä yhteistoimintaa koskevasta rikkomuksesta hallituksen toimesta urheilun toimintakieltoon enintään neljäksi vuodeksi.

2.7 Poissaolo, tahallinen rikkomus, uhkailu, väärä syytös, häväistys, epärehellisyys

Hallitus voi, rikkomuksen laatu huomioon ottaen, antaa kyseiselle voimalajiurheilijalle tai virkailijalle kirjallisen varoituksen, tai määrätä kyseisen voimalajiurheilijan tai virkailijan määräaikaiseen tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon jos:

  • hän on jäänyt ilman hyväksyttävää syytä tulematta voimalajikilpailuun, johon hän on ilmoittanut nostavansa.
  • hän poistuu kilpailupaikalta ennen palkintojenjakoa ilman painavaa, perusteellista syytä kuten esimerkiksi akuutti, todistettava tarve sairaalahoitoon. (Kilpailijan tulee olla paikalla palkintojenjaossa ilman em.painavaa syytä huolimatta siitä, palkitaanko hänen saavuttamaansa sijaa erikseen). Kilpailija saatetaan kutsua myös dopingtestiin palkintoseremonian jälkeen.
  • hän boikotoi palkintojenjakoa muulla tavalla. 
  • hänen todetaan syyllistyneen sääntöjen tahalliseen rikkomiseen tai tottelemattomuuteen liittoa tai voimalajikilpailussa tehtäväänsä suorittanutta toimitsijaa tai tuomaria vastaan.
  • Hän käyttää epäasiallista kieltä (esim. kirosanat, huutaminen ym) toimihenkilöitä kohtaan.
  • voimalajiurheilija sanoin tai elein uhkaa tuomaria tai ketä tahansa voimalajikilpailussa tehtäväänsä suorittavaa virkailijaa.
  • jos liiton jäsenenä olevan henkilön todetaan syyllistyneen voimalajiurheilijaa tai virkailijaa vastaan esitettyyn vakavaan loukkaukseen, kuten väärä syytös tai häväistys tai epärehellisyys.

2.8 Voimaurheilulajin, Voimalajiliiton, toimihenkilön tai kanssakilpailijan saattaminen huonoon maineeseen

Jos liiton jäsenenä olevan henkilön todetaan kommenttiensa, julkaistujen artikkeleiden, TV- tai radio-ohjelmien tai internetin kautta tahallisesti ja epäurheilijamaisesti syyllistyneen voimaurheilulajin, Voimalajiliiton, toimihenkilön tai kanssakilpailijan saattamiseen huonoon maineeseen, niin hallitus voi määrätä kyseisen henkilön määräaikaiseen urheilun toimintakieltoon. Jos hallitus kuitenkin katsoo kyseessä olevan menettelyn olleen liittoa tai voimaurheilulajia huomattavasti vahingoittavaa, silloin hallitus voi määrätä kyseisen henkilön elinikäiseen urheilun toimintakieltoon.

2.9 Vedonlyönti

Voimalajiurheilija tai muu henkilö (valmentaja, huoltaja, urheilujohtaja tai muu toimitsija), joka lyö itse tai edustajan kautta vetoa omasta kilpailutapahtumasta määrätään kahden vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon siitä päivästä alkaen, jolloin hallitus on tälläisesta rikkomuksesta tiedon saatuaan tehnyt asiassa rangaistuspäätöksen.

2.10 Rangaistuksenalaisen menettylyn toistaminen

Jos asianomainen, sen jälkeen kun häntä on minkä tahansa näissä säännöissä olevan kohdan nojalla rangaistu, toistaa rangaistuksenalaisen menettelynsä tai jatkaa sitä, on sen jälkeen määrättävän uuden rangaistuksen pituus oltava kaksinkertainen ensimmäisellä kerralla määrättyyn rangaistukseen verrattuna. Tämä kaksinkertaistaminen koskee myös antidopingsääntöjen piiriin kuuluvia rikkomuksia.

3. KIELTOJEN VAIKUTUS

3.1 Urheilun toimintakielto

Urheilun toimintakielto koskee kilpailemista, valmentamista ja virkailijana, lääkärinä tai muuna toimitsijana toimimista kaikessa liiton toimivallan alaisessa toiminnassa.

3.1.1 Jos urheilun toimintakielto on langetettu dopingin liittyvän sääntörikkomuksen vuoksi, silloin urheilun toimintakiellon laajuus on sen mukainen kuin siitä on määrätty liitossa noudatettavissa antidopingsäännöissä ja liiton kurinpitosäännöissä.

3.2.2 Urheilun toimintakiellon saaneen henkilön nimi julkaistaan viipymättä sen jälkeen kun liiton hallitus on tehnyt asiassa rangaistuspäätöksen. Henkilön nimi julkistetaan STT:n kautta, liiton tiedotuskanavien kautta.

4. VALITTAMINEN

4.1 Päätöksestä dopingasiassa
Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan tai liiton hallituksen tekemästä päätöksestä, joka on tehty Suomen antidopingsäännöstön perusteella, voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle niin kuin sen säännöissä on määrätty.

4.2 Liiton kokouksen päätöksestä
Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälisen Voimalajiliiton – World Heavy Events Association ry:n kokouksen päätöksestä voi valittaa ensisijaisesti Urheilun oikeusturvalautakunnalle niin kuin sen säännöissä on määrätty.

5. KURINPITOSÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN JA VOIMAANTULO

Nämä säännöt on ensimmäisen kerran vahvistettu liiton perustamiskokouksessa ja ne tulevat voimaan 1.1.2015 ja niitä on päivitetty viimeksi 16.11.2021 vastaamaan voimassaolevia antidopingsäännöstöjä sekä 15.09.2023 liiton kurinpitosääntöjen osalta..

Suomen Voimalajiliitto
Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry.

Jyrki Rantanen
Puheenjohtaja

Scroll to Top