SUOMEN VOIMALAJILIITTO ANTIDOPINGOHJELMA

ANTIDOPINGOHJELMA

Sivun alaosassa antidoping- ja jäsenyyssopimus, joka urheilijan tulee hyväksyä Suomisport-järjestelmässä lisenssin oston yhteydessä.

LIITON ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET

Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälinen Voimalajiliiton antidopingohjelman tavoitteena on tehdä antidopingtyötä siinä laajuudessa, mihin liiton taloudelliset ja henkilöresurssit riittävät. Ensisijaisena tavoitteena on seurata kansallista ja kansainvälistä antidopingtyön kehitystä ja ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymällä, sekä tiedotus-, että valistustyötä tekemällä saada kaikki – erityisesti nuoret – urheilijat, heidän valmentajansa ja muut tukihenkilönsä tiedostamaan dopingin käytöstä urheilijan terveydelle aiheutuvat vaarat, dopingin kiellettyys sekä sen perustavaa laatua oleva ristiriita urheilun Fair Play – periaatteen kanssa, ja sitä kautta saada pitkällä tähtäimellä kitkettyä dopingaineiden käyttö Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälisen Voimalajiliiton alaisissa lajeissa. Tavoiteasettelun kongreettisen toteutumisen arvioinnissa ja seurannassa käytetään mm. vuosittaisia SUEKin testaustilastoja ja niissä olevia tuloksia.

2. EETTINEN LINJAUS

Doping on vastoin urheilun perusperiaatteita ja lääketieteellistä etiikkaa, sekä vastoin Fair Play-henkeä. Doping vaarantaa urheilijan terveyden. Doping on kiellettyä. Doping on väärin.

3. NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖSTÖT, SITOUTUMINEN

Antidopingasiaa koskevia sääntöjä on liiton toimintasäännöissä, kurinpitosäännöissä sekä kilpailusäännöissä. Antidopingtyössä tapahtuvaa kansallista ja kansainvälistä kehitystä seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset liiton sääntöihin sen mukaisesti kuin kansallinen tai kansainvälinen käytäntö tai säännöt muuttuvat, tai jos muuta tarvetta ilmenee. Kielletyt aineet ja menetelmät ovat samat kuin WADA:n ylläpitämässä luettelossa-

Liitto on sitoutunut noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä kokonaisuudessaan ja sen kurinpitosäännöt kattavat antidopingsäännöstöjen vaatimat kurinpitomenettelyt koskien epäasiallista käyttäytymistä dopingtestihenkilöstöä kohtaan ja yhteistyöstä kieltäytymistä. Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsäännöstö on tältä osin yhteneväinen Suomen Voimalajiliiton antidopingsäännöstön kanssa.

Urheilijoiden ja muiden henkilöiden sitouttaminen Suomen antidopingsäännöstöön ja Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsääntöihin on hoidettu liiton toimintasääntöjen, kurinpitosääntöjen ja lisenssiin kuuluvan antidopingsopimuksen kautta.

Liitto ja sen urheilijat sekä toimihenkilöt ovat myös sitoutuneet myös Reilun kilpailun ohjelmistoon sekä vastustamaan kilpailumanipulaatiota. Lisätietoja liiton eettisissä säännöissä: https://suomenvoimalajiliitto.fi/eettiset-saannot/.

3.1 Toimintasäännöt:

 • Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
 • Liitossa voidaan vahvistaa lajikohtaisia kilpailu-, kurinpito- ja muita voimalajitoimintaa koskevia sekä liiton toiminnan perustana olevien liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteita, sekä vedonlyöntiä koskevia määräyksiä.
 • Liiton varsinaiset jäsenet (kilpailujäsenet) sekä liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osallistuvat henkilöt, sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa, liitossa noudatettavaa antidopingsäännöstöä.
 • Liitto julkaisee tiedotuskanavissaan antidopingasiaa koskevaa tietoa sekä järjestää muuta asiaan liittyvää koulutusta ja informaatiotilaisuuksia vuosittain. Kilpailijoilta ja toimihenkilöiltä edellytetään Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras verkkokoulutusten suorittamista. Koulutus on voimassa kaksi (2) vuotta kerrallaan.
 • Liiton antidopingkoulutuksesta ja sen koordinoinnista vastaava henkilö on liiton puheenjohtaja. Ks. Liiton yhteystiedot. https://suomenvoimalajiliitto.fi/yhteystiedot/

3.2 Kurinpitosäännöt:

1.3.2 Liitto on sitoutunut noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä kokonaisuudessaan, ks. https://www.suek.fi/saannostot, Maailman Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymää ja ylläpitämää Maailman antidopingsäännöstöä (World Anti-Doping Code) sekä sen piiriin kuuluvia, voimassa olevia kansainvälisiä normeja, ks. www.wada-ama.org.

1.3.3 Kohdassa 1.3.2 mainittujen sääntöjen lisäksi Suomen Voimalajiliitto on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsääntöjä ja muita sääntöjä.

1.3.4 Liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osaa ottavat, liiton jäseninä olevat urheilijat ja muut henkilöt ovat liiton toimintasääntöjen mukaan sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa liitossa noudatettavaa antidopingsäännöstöä. Liitossa noudatettaviksi antidopingsäännöstöiksi katsotaan kohdissa 1.3.2 ja 1.3.3 mainitut säännöt ja niihin liittyvät kansainväliset normit.

1.3.5 Sen lisäksi mitä yllä olevassa 1.3.4 kohdassa on määrätty, liiton toimivallan piiriin kuuluvaan voimalajitoimintaan osaa ottavat liiton jäsenenä olevat urheilijat ja muut henkilöt ovat velvollisia noudattamaan liiton kurinpitosäännöissä määrättyjä, antidopingasiaa koskevia liiton sisäisiä määräyksiä.

3.3 Antidopingsopimus

 • Jokaisen urheilija ja toimihenkilö sitoutuu antidopingsopimuksen ja liiton eettisiin sekä muihin sääntöihin lisenssin hankinnan yhteydessä ja urheilija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja sitoutuu Suomen Antidopingsäännöstöön sekä Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code) ja kaikkiin sen piiriin kuuluviin, voimassa oleviin kansainvälisiin normeihin sekä Kansainvälisen Voimalajiliiton kansainvälisiin antidopingsääntöihin ja määräyksiin, sekä sitoutuu noudattamaan niitä.
 • Hyväksymällään antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin. Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä SUEKin, Kansainvälisen Voimalajiliiton (liitto voi tilata ja maksaa testejä) tai WADA:n aloitteesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.
 • Antidopingsopimus hyväksytään lisenssin ostamisen yhteydessä Suomisportissa.
 • Urheilija ei voi ottaa osaa liiton valvonnan alaiseen kilpailuun eikä voi tulla valituksi edustamaan Suomea kansainvälisessä kilpailussa ennen kuin hän on suorittanut kyseessä olevaa kalenterivuotta varten määrätyn kilpailulisenssimaksun ja hyväksynyt ostohetkellä antidopingsopimuksen. Lisenssin tulee olla voimassa vähintään 3kk ennen ensimmäistä kilpailua ja tämän jälkeen lisenssi uusitaan vuosittain, jolloin sitoumus pysyy voimassa katkeamatta.
 • Jos Urheilun keskistetty kurinpito tai Kansainvälisen Voimalajiliitto on määrännyt tai määrää antidopingsopimuksen tehneen urheilijan dopingrikkomuksen johdosta antidopingsääntöjen mukaiseen urheilun toimintakieltoon, sitoutuu urheilija Kansainväliselle Voimalajiliitolle kurinpitosäännöissä sekä antidopingsopimuksessa mainitun suuruisen, sopimusrikkomuksesta johtuvan sakon ennen kuin hän voi ottaa osaa Kansainvälisen Voimalajiliiton toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun, vaikka hänelle dopingrikkomuksen vuoksi määrätty urheilun toimintakielto muutoin olisi ajallisesti päättynyt.
 • Dopingrikkomuksen vuoksi urheilun toimintakiellossa olevan, paluutestauksen alaisen urheilijan on oltava liiton jäsen ja hänellä on oltava voimassa oleva liiton lisenssi/antidopingsopimus.

4. NYKYINEN TILANNE JA VASTUUALUEET

Suomen Voimalajiliitto/Kansainvälinen Voimalajiliitto on edelläkävijä antidopingtyössä edustamissaan lajeissa ja se tekee sitä käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

 • Antidopingtoiminnan päävastuu on liiton hallituksella ja se vastaa tiedotuksesta, koulutuksesta ja viestinnästä sekä rangaistuksista ja niiden toimeenpanosta. Liiton yhteyshenkilö antidopingasioissa mukaan lukien erivapaudet on liiton puheenjohtaja. Ks. yhteystiedot. https://suomenvoimalajiliitto.fi/yhteystiedot/
 • Hallitus vastaa niinikään tämän antidopingohjelman toteutumisesta ja sen seurannasta.

5. DOPINGVALVONTA

Kansallinen dopingvalvonta on SUEKin vastuulla (Liitolla on velvollisuus tiedottaa kilpailujärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista. Kilpailunjärjestäjä puolestaan on velvollinen järjestämään asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi sen pitää tarvittaessa järjestää pyydetty määrä täysi-ikäisiä saattajia dopingtestiryhmälle sekä toimittaa tiedot, jotka helpottavat testauksen kulkua, kuten kilpailujen osallistujalista ja kilpailujen aikataulut). 

https://suek.fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ohjeet-kilpailun-jarjestajille/.

Testejä voidaan tehdä missä vain, milloin vain ilman ennakkovaroitusta.

Liiton antidopingtyön painopiste on siten tiedotus- ja koulutustoimintojen puolella. 

Kansainvälinen Voimalajiliitto pyrkii kuitenkin myös tilaamaan SUEKilta liiton lukuun (kustannuksella) tehtäviä harjoituskauden testejä taloudellisten voimavarojen salliessa.

Kansainvälisissä kilpailuissa on Kansainvälisen Voimalajiliiton antidopingsääntöjen mukaiset dopingtestit. Kansainvälinen Voimalajiliitto  ja SUEK voi asettamiensa kriteerien puitteissa nimetä testauspooliinsa myös suomalaisia urheilijoita, joilta se vaatii tarkat ja ajantasaiset olinpaikkatiedot kilpailujen ulkopuolista testausta varten. SUEKilla, Kansainvälisellä Voimalajiliitolla ja Suomen Voimalajiliitolla on oikeus tilata liiton alaisille urheilijoille testejä sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella. Testejä on oikeus ja voidaan tehdä myös WADA:n aloitteesta.

6. ERIVAPAUDET

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin. SUEKin erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat.

Voimalajiliiton kansallinen toiminta kuuluu Suekin tasomäärittelyn piiriin ja SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisia kilpailuja ja sillä on vaikutuksia myös siihen, että haetaanko erivapaus etukäteen vai takautuvasti. Katso lisätietoja alla olevan linkin kautta:

https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/lajikohtainen-tasomaarittely/

Erivapausluvan saatuaan urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. Erivapautta haetaan SUEKin erivapauslautakunnalta. Erivapaudesta ja sen hakemisesta on ajantasaiset ohjeet SUEKin verkkosivuilla, joilla urheilija voi myös tarkistaa käyttämänsä lääkityksen sallittavuuden KAMU-lääkehaun kautta: https://kamu.suek.fi/#!/

Liiton yhteyshenkilö erivapausasioissa on Jyrki Rantanen (jyrki(@suomenvoimalajiliitto.fi).

Kansainvälinen Voimalajiliitto tunnustaa SUEKin etukäteen myöntämät erivapaudet kilpailuihinsa.

7. KOULUTUS JA TIEDOTUS

 • Liitto noudattaa johdonmukaisesti ja julkisesti dopinginvastaista linjaa.
 • Liitto tekee jatkuvaa yhteistyötä SUEKin kanssa
 • Liiton verkkosivuilla on linkki SUEKin verkkosivuille.
 • Liitto harjoittaa ajankohtaista antidopingasiaa koskevaa tiedotustoimintaa oman jäsenpostin, sekä liiton uutisointi- ja some-kanavien kautta.
 • Kannustetaan urheilijoita myös aktiivisesti käyttämään SUEKin ja WADAn verkkossa olevia itsekoulutusjärjestelmiä, kuten Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras.
 • SUEKin koulutusta ja tiedotusta pidetään myös liiton alaisten kilpailujen, leirien ja muiden tapahtumien yhteydessä, kuten esimerkiksi valmentajien ja tuomarien koulutuksien yhteydessä resurssien mukaan. 
 • Urheilijoita koulutetaan kilpailutapahtumien yhteydessä ja vuodesta 2023 alkaen kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras todistus verkkokouutuksesta.
 • Tuomareita ja muita toimihenkilöitä koulutetaan koulutusten yhteydessä ja esimerkiksi tuomareille lisenssin ehtona on Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras verkkokoulutuksen suorittaminen.
 • Lisäksi kutsutaan SUEK pitämään ”Puhtaasti Paras” infopistettä myös Suomessa pidettävien kansainvälisten kilpailujen yhteydessä.
 • Muita SUEKin koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen- ja resurssien mukaan.
 • Liiton hallitukselle järjestetään tarvittaessa (esim. sääntöjen muuttuessa) kohdennettua koulutusta.
 • Koulutussuunnitelman toteuttamisesta vastaa lajien toimihenkilötiimit yhteistyössä liiton pj. Jyrki Rantasen kanssa.

8. KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN

Kansainväliseen antidopingtoimintaan aktiivisesti osallistumalla ja puhtaan urheilun puolesta voimakkaasti kantaa ottamalla liitto pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että WADA:n johdolla käytävän antidopingtyön tavoitteet dopingin estämiseksi ja antidopingkäytäntöjen maailmanlaajuiseksi harmonisoinniksi toteutuvat.

Suomen Voimalajiliitto/Kansainvälinen Voimalajiliitto ovat edelläkävijöitä voimalajeissa ja ovat ensimmäisenä maailmassa järjestämässä WADA tason antidoping-toimintaa edustamiensa lajien parissa.

9. MENETTELYTAVAT

 • Dopingtapauksessa käytettävät menettelytavat, keskeneräisen tapauksen käsittelyjärjestys, asianomaisen kuuleminen, päätöksentekoprosessi, tapauksen julkistaminen, sekä valitusohje on pääpiirteittäin määritelty jäljempänä tässä antidopingohjelmassa.
 • Edellä mainituissa menettelytavoissa on otettu huomioon urheilijan oikeusturva, sekä keskeneräisen tapauksen käsittelyssä noudatettava järjestys. Ellei Suomen antidopingsäännöstön artiklasta 14.3.1 muuta johdu, tutkinnan alla olevasta asiasta ovat SUEKin, Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan, WHEA:n (Kansainvälinen voimalajiliitto), WADAn sekä asianomaisen henkilön lisäksi tietoisia vain liiton puheenjohtaja ja antidopingasioiden yhteyshenkilö siihen saakka, kun tällaisesta muutoksenhausta tai Suomen antidopingsäännöstön artiklan 8 mukaisesta kuulemisesta on luovuttu, kun dopingrikkomusväitteestä ei ole muutoin esitetty määräajassa vastaväitettä, kun asia on ratkaistu Suomen antidopingsäännöstön artiklan 10.8 mukaisesti, tai kun on määrätty uusi urheilun toimintakielto tai varoitus antidopingsäännöstön
 • Antidopingasioiden koulutusvastaavana toimii liiton puheenjohtaja: https://suomenvoimalajiliitto.fi/yhteystiedot/

10. DOPINGRIKKEET JA SEURAAMUSKÄYTÄNTÖ

 • Kun urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen, häntä voidaan rangaista siitä Suomen antidopingsäännöstön mukaisella seuraamuksella. Liitto hyväksyy, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. Ohessa on tiivistetysti koottu tietoa dopingrikkomuksista ja rangaistuksista. Tarkemmin aiheesta löytyä tietoa Suomen Antidopingsäännöstöstä (kohdat 2 ja 10).
 • 9.1 Dopingrikkomukset
 • Suomen antidopingsäännöstön 2. luvun mukaan dopingrikkomuksia ovat:
 • 1. Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta 2. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • 3. Dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen
 • 4. Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
 • 5. Dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys
 • 6. Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito
 • 7. Minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys
 • 8. Minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle kilpailun aikana, tai kilpailun ulkopuolella minkä tahansa kilpailun ulkopuolella kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle
 • 9. Osasyyllisyys (rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, edistäminen, peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys)
 • 10. Kielletty yhteistoiminta
 • 11. Ilmoituksen tekijän pelottelu tai häneen kohdistetut kostotoimet
 • 9.2 Seuraamukset
 • Suomen antidopingsäännöstön 10. luvun mukaan dopingrikkomuksesta tai sen yrityksestä voi olla seuraamuksena kilpailutuloksen hylkääminen, urheilun toimintakielto tai varoitus. Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa kyseisen kilpailun tuloksen hylkäämiseen mukaan lukien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen myös urheilutapahtuman muita tuloksia voidaan hylätä. Tulosten hylkääminen koskee kaikkia positiivisen näytteen antamisen jälkeen tehtyjä kilpailusuorituksia.
 • Lievennyksiä seuraamuksiin on mahdollista saada, mikäli urheilija tai muu henkilö voi osoittaa, ettei hänen toiminnassaan ollut merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä, huomattavalla myötävaikuttamisella toisen henkilön dopingrikkomuksen selvittämisessä tai tunnustamalla dopingin käyttö vapaaehtoisesti ilman muuta näyttöä rikkeestä. Huomioitava kuitenkin merkittävän tuottamuksen tai laiminlyönnin osalta, että urheilija on aina itse vastuussa ravintolisien ym. tuotteiden mahdollisesti aiheuttamasta positiivisesta testituloksesta.
 • Suomen antidopingsäännöstöön perustuviin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. Jos kyseessä on kansainvälisen tason urheilija tai kansainvälinen urheilutapahtuma, muutosta voidaan hakea ainoastaan Urheilun kansainväliseltä välimiesoikeudelta (CAS).
 • Liitto sisällyttää urheilijoiden antidoping- ja kilpailusopimuksiin pykälän, jossa dopingrikkeeseen syyllistynyt urheilija on velvoitettu palauttamaan liitolle kaikki liitolta saamansa taloudellinen ja välineellinen hyöty sekä palkinnot kuluneen sopimuskauden ajalta, sekä maksamaan sopimussakkoa 2000€.

11. DOPINGTAPAUKSEN JULKISTAMINEN

Kansallisessa dopingtapauksesta tai muusta SUEKin määräämästä seuraamuksesta tiedotetaan SUEKin toimesta ja liitto tekee kriisiviestintää asiasta yhteistyössä SUEKin kanssa 

Kansainvälisen Voimalajiliiton määräyksistä tiedotetaan sen säännöstön mukaan.

Liitolla on kriisiviestintäsuunnitelma mahdollisten dopingtapauksen ja/tai epäilyksen yhteydessä.

Tiedotuksesta vastaa liiton puheenjohtaja. Tiedotusvälineille tarvittaessa annettavat lausunnot antaa liiton puolesta puheenjohtaja.

Erillistä tiedotustilaisuutta ei järjestetä, ellei siihen ole erityistä syytä. Jos syytä kuitenkin ilmenee, niin liiton hallitus päättää viestinnän tavasta ja käytettävistä viestintäkanavista.

12. URHEILUN TOIMINTAKIELLON VAIKUTUKSET

Urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö ei saa toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa kansainvälisen tai kansallisen säännöstön hyväksyneen urheilujärjestön tai tälläisen jäsenjärjestön kilpailu- tai muuhun toimintaan eikä kilpailu- tai muuhun toimintaan, joka on järjestetty jonkun edellä tarkoitetun järjestön luvalla. Mikäli urheilun toimintakieltoon määrätty henkilö toimii vastoin edellä mainittua, hänen kilpailusuorituksensa hylätään ja hänelle aiemmin määrätyn urheilun toimintakiellon koko kestoaika määrätään alkavaksi uudelleen toimintakiellon rikkomispäivästä lukien.

13. ORGANISAATIO JA SEURANTA

LLiiton hallituksen puheenjohtaja vahvistaa ohjelman hallituksen hyväksynnän jälkeen. Hallitus on hyväksynyt tuoreimman päivityksen 27.3.2023 ja ohjelmaa päivitetään SUEKin kommenttien perusteella.

Antidopingtoiminnasta kerrotaan liiton vuosittaisessa toimintakertomuksessa ja suunnitelmista toimintasuunnitelmassa.

SUEK julkaisee ohjelmia SUEK:n sivuilla.

Ohjelmasta viestitään liiton kotisivuilla, muissa tiedotuskanavissa, jäsenpostissa sekä koulutuksissa.

Mahdollisista henkilövaihdoksista sekä ohjelman päivityksistä tiedotetaan niinikään liiton kanavissa.

Hämeenlinna, 27.03.2023.

(Suomen Voimalajiliitto)

Kansainvälinen Voimalajiliitto/World Heavy Events Association ry.

Jyrki Rantanen

PuheenjohtajaLINKIT:

Suomen Antidopingsäännöstö

Maailman Antidopingsäännöstö

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

LINKIT:

Suomen Antidopingsäännöstö

Maailman Antidopingsäännöstö

PDF

Scroll to Top