Eettiset säännöt

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2023

Voimalajiliiton keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen. Näitä arvoja haluamme edistää paitsi tuottamissamme tapahtumissa ja lajien kehitystyössä sekä myös työnantajana ja urheilun kattojärjestönä.

Liiton tavoitteena on tasainen sukupuolijakauma – tehtävissä, tasa-arvon toteutuminen palkinnoissa ja palkkauksessa sekä tasapuolisten työskentely- ja kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta vastaavasta riippumatta.

Tasa-arvotilanteen kartoitus syksyllä 2022

 • Liiton lajeissa pyritään pitämään yhtenäinen määrä sarjoja sekä naisille, että miehille.
 • Kaikki sarjat palkitaan samanarvoisin palkinnoin.
 • Liiton hallituksessa on 1 nainen ja 2 miestä.
 • Liiton aktiivisista toimihenkilöistä enemmistö on naisia.

Liiton tasa-arvotavoitteet vuodelle 2023

 • Toimihenkilöt kokevat, että liitto on tasa-arvoinen harrastus- ja työpaikka.
 • Edistää harrastuksien ja muun elämän tasapainoa.
 • Säilyttää sukupuolijakauma vähintään välillä 40–60 % niissä tehtäväryhmissä, joissa se on jo ollut tasa-arvoinen.
 • Edistää tasaista sukupuolijakaumaa tällä hetkellä nais- ja miesvaltaisissa rooleissa.
 • Palkkaus ja palkitseminen Voimalajiliitossa on sukupuolesta riippumatonta.

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen

 • Liitto seuraa naisten ja miesten sukupuolten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin.
 • Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista palkitsemisessa seurataan vuosittaisella kartoituksella.

Harrastuksen/Työn ja perhe-elämän tasapainon edistäminen

 • Liiton tehtäviä pystyy lähes pääsääntöisesti tekemään oman aikataulun mukaan ja työsuhteissa pääpaino     on  osa-aikatyössä, joiden työaikoihin voi tapahtumia lukuunottamatta itse vaikuttaa..
 • Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin perhevapaisiin.
 • Liitossa suhtaudutaan myönteisesti etätyöhön. Etätyössä huomioidaan kuitenkin työtehtävän sekä tiimin ja toiminnon tarpeet.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikki Voimalajiliittolaiset tai liitosta vapaaehtoistehtäviä/työtä hakevat ovat samanarvoisia iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvistä syistä riippumatta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi

 • Liitto toimii siten, että ennakolta ehkäistään syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua.
 • Arvostamme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen.
 • Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista.
 • Liitto pyrkii lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta rekrytoimalla mahdollisuuksien mukaan eri etnisiä ryhmiä edustavia tekijöitä.

 Voimalajiliitto kantaa yhteiskuntavastuuta ja edistää yhdenvertaisempaa työelämää.

Suunnitelmien ja tavoitteiden seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan liiton hallituksessa ja lajien johtotiimeissä.

Keskeisiä tunnuslukuja seurataan osana johdon raportointia vuosittain.

Liiton puheenjohtaja toimii liiton vastuuhenkilönä tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa.

KESTÄVÄ KEHITYS / YMPÄRISTÖVASTUULLISUUSOHJELMA

Ympäristövastuusuunnitelma

Päivitetty 10/2021 ja hyväksytty liiton hallituksessa 13.10.2021

Ympäristövastuusuunnitelman tavoite

Voimalajiliiton tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja lisätä henkilöstön ja jäsenistön tietoisuutta ympäristön huomioimisessa. Tässä suunnitelmassa käsitellään konkreettisia toimia, joita on jo alettu tehdä sekä suunnitelmat toimien tehostamiseksi.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Tunnistetut toiminnat:

 • Liiton päivittäinen toiminta – kulkutavat, materiaalit sekä tapahtumien järjestäminen
 • Varusteiden hankinta ja muut hankinnat
 • Tiedottaminen

Konkreettiset tavoitteet 2022

Liiton päivittäinen toiminta (kulkutavat ja materiaalit)

 1. Pyritään vähentämään liikenteestä johtuvia päästöjä.                                    
  • liiton etätöiden, etäkoulutusten ja kokousten lisääminen sekä etäosallistumisten kehittäminen tapahtumissa.
 2. vähentää paperisten materiaalien käyttöä
  • jäsentiedotus vain sähköisenä
  • muiden tulostettavien paperisten lomakkeiden sähköistäminen

Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen

 1. vähentää liikenteestä johtuvia päästöjä
  • huomioida logistiikassa kulkuneuvojen vähäpäästöisyys, yhteiskuljetukset ja digilisaation lisääminen myös kilpailutoiminnassa.
 2. vähentää paperisten materiaalien käyttöä
  • kotimaan kilpailujen paperisten tulosten sähköistäminen

Varusteiden hankinta

 1. vähentää kertakäyttövarusteiden määrää 
  • paitojen ja housujen säilyttämisvelvollisuus ja uudelleen käytettävyys useamman käyttökerran 6. vähentää jäsenseurojen ympäristövaikutuksia
  • tiedotamme seurojamme ja jäseniämme kestävästä kehityksestä ja mitä toimenpiteitä jokainen toimija voi tehdä asioiden edistämiseksi

Suunnitelman vastuuhenkilö

Ympäristövastuusuunnitelman sisällön toteutuksesta ja sen päivittämisestä sekä kentälle tietoisuuteen viemisestä vastaa liiton toiminnanjohtaja.

Arviointi ja seuranta

Suunnitelman toimenpiteiden ja konkreettisten tavoitteiden onnistumista tarkastellaan vuosittain. Tämän ensimmäisen vuoden suunnitelman tuloksia arvioidaan vuonna 2022 luoduilla mittareilla.

Voimalajiliitossa kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Suosimme lähiliikuntaa, kampanjoimme erilaisista ympäristöä säästävistä toimista kuten arkiliikunnasta ja kierrätyksestä. 

Tapahtumissamme huomioidaan kestävä kehitys ja seuroja ohjeistetaan siihen heidän järjestämissään kilpailuissa ja tapahtumissa.

Olympiakomitean KEKE-koutsi

Urheiluseuran ympäristöopin perusteet 

Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri

TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Tapahtumat ja harrastaminen

Lajiympäristön rakenteellisia seikkoja ovat  tilan ja välineiden turvallisuus, oikeat suoritustekniikat sekä alueen valaistus, ääniympäristö ja myös sisäilman laatu.

Toiminnallisia tekijöitä ovat liikkumisen ja harjoiteliikenteen järjestely sekä harrastus- ja toimitilojen järjestys ja siisteys.

Harrastus- ja tapahtumapaikalla on huolehdittava siitä, että fysikaaliset, kemialliset ja biologiset terveysvaarat on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa.

Kilpailu- ja harrastuspaikan varusteiden, laitteiden ja  suorituspaikkojen tulee olla kunnossa ja niitä saa käyttää vain niihin lajeihin ja niissä olosuhteissa, joihin ne on tarkoitettu. Myös tarvittavien suojainten ja apuvälineiden tulee olla kunnossa ja käyttötilanteeseen tarkoitettuja.

Asennot ja Liikkeet

Raskas ruumiillinen harjoittelu, äkilliset voimakkaat kuormitukset ja toisaalta pitkäkestoinen paikallaan olo kilpailuiden aikana ja staattiset harjoitteet lisäävät fyysistä kuormittumista ja aiheuttavat niska-hartia-, selkä- ja ala- ja yläraajatapaturmien ja vammojen riskiä.

Urheilijan tulee tiedostaa harjoitteen kuormitustekijät suhteessa omaan suorituskykyynsä. Keskeisiä kuormitustekijöitä ovat taakan paino, suoritusasennot ja nostotiheys.

Liiton koulutuksissa annetaan nosto-opetusta ja ohjausta oikeiden tekniikoiden saavuttamiseksi..

Järjestys ja siisteys

Tapahtuma- ja harjoituspaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä siisteydestä ja esimerkiksi liukkauden torjunnasta

Turvallisen ja terveellisen tapahtuma- ja harrasteympäristön varmistamisesta tärkeintä on oman suorituspaikan vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja tarvittavat toimenpiteet, joilla tunnistetut riskit hallitaan.

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma

Suomen Voimalajiliitto / Kansainvälinen Voimalajiliitto.- World Heavy Events Association ry

1. Mitä kilpailumanipulaatio on?

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai

lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon. Se ilmenee eri lajeissa eri tavoin.

Voimalajiliiton lajeissa isoin riski kilpailumanipulaation osalta liittyy tasapuolisten kilpailuolosuhteiden, tulosten ja arvostelun manipulointiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellinen voitto, halutun tittelin tai edustuspaikan varmistelu. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin.

On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu urheilua, vaan iso osa manipulaatiotapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alempiin sarjatasoihin. Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen kuin talouteenkin.

2. Ohjelman tavoitteet

Euroopan yleissopimuksen päätavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen. Urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään kansallisesti ja kansainvälisesti urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa.

Voimalajiliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on vaikuttaa siihen, että kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mitä on kilpailumanipulaatio ja sitä havaitessaan, tuntevat torjuntaan liittyvät toimintaohjeet.

Liiton koulutuksilla ja viestinnän toimenpiteillä ennaltaehkäistään kilpailumanipulaatioon tähtäävää toimintaa.

Voimalajiliitto omalta osaltaan edistää rehellistä kilpailua ja eettisesti kestävää toimintaa yhdessä muiden lajiliittojen kanssa.

3. Säännöt ja sopimukset

Voimalajiliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeusreiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa ja puhtaassa urheilussa kaikki lähtee kunnioituksesta:

puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Voimalajiliitto ei hyväksy dopingin käyttöä eikä kilpailumanipulaatiota missään muodossa. Tämä on kirjattu liiton toimintasääntöihin sekä kilpailu ja kurinpitosääntöihin. Lisäksi urheilutoimijoiden sopimuksissa on kohdat, joiden myötä lisenssin hankkiva henkilö sitoutuu torjumaan kilpailumanipulaatiota ja ilmoittamaan, mikäli hän havaitsee sellaista sekä sitoutuu olemaan lyömästä vetoa omasta kilpailutapahtumasta sekä omasta sarjatasosta ja lisäksi myös oman seuran ja yhteistyöseurojen sarjoista/kilpailuista.

Rangaistavaa toimintaa on lopputuloksia ja kilpailutapahtumia koskevat manipuloinnit ja niiden yritykset ja mikäli urheilutoimija ei ilmoita tiedossaan olevasta manipuloinnista liitolle, seuralle tai SUEK:lle Lisäksi rangaistavaa toimintaa on urheilutoimijan sisäpiiritiedon jakaminen ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole urheilijan/seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat tiedot, urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.

Urheilutoimijoiksi katsotaan: urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt seuran lääkintähenkilöstö, muut urheilijan/joukkueen kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt, tuomaristo.

Kilpailu ja kurinpitosäännöissä on kirjattu kielletyksi toiminnaksi urheilutoimijoiden vedonlyönti omasta ottelusta tai kilpailutapahtumasta sekä omasta sarjatasosta ja lisäksi myös oman seuran ja yhteistyöseurojen sarjoista/kilpailuista. Vedonlyönnillä tarkoitetaan sekä omaa että edustajan kautta tapahtuvaa vedonlyöntiä tai muulla tavoin siihen vaikuttamista.

4. Kilpailumanipulaation tilanne

Liitto on tehnyt tilannekuvaarvion marraskuussa 2022 SUEKin kanssa ja kyky tunnistaa kilpailumanipulaatiota riski on kohonnut ja se on yksi syistä, miksi tämä ohjelma on luotu.

5. Uhkakuvat Voimalajiliiton lajeissa.

Lajeissa ei ole tullut ilmi kilpailumanipulaatiotapauksia ja vedonlyönnin määrä niin

kansallisesti kuin kansainvälisesti on olematonta. Suomalaisiin urheilijoihin/urheiluseuroihin ei liity myöskään merkittäviä yksityisiä tai kansainvälisiä omistuksia tai epämääräisiä sponsoritahoja. Tietoon ei ole tullut epäilyksiä siitä, että liiton lajeja käytettäisiin hyväksi rikollisessa toiminnassa.

Kilpailumanipulaation kansallinen uhka

Arvio tehdään SUEK:n johdolla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Voimalajiliitto varautuu ja tekee tarvittavia toimenpiteitä uhkien minimoimiseksi. Liitto on varautunut mahdollisiin manipulaatiotapauksiin ja niiden käsittelyyn liiton lajeissa. Kilpailumanipulaation uhka-arvio on matala.

Lajiliittokohtaisissa arvioissa kansainvälisen vedonlyönnin määrä on yleisesti ottaen matala, eikä muodosta merkittävää kilpailumanipulaation uhkaa. SUEK päivittää säännöllisesti ja tavattaessa kansallista tilannekuvaa, joka sisältää myös lajikohtaiset tilannekuvat ja viestii tästä lajiliitoille. Tämän kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on, että suunnitelmallisilla ja tehokkailla toimenpiteillä pystytään säilyttämään riski mahdollisimman pienenä.

6. Koulutus

Kilpailumanipulaatio ja sen vastaiset toimenpiteet ovat osa Voimalajiliiton laji ja tuomarikoulutuksia. Koulutusten keskeisimpinä kohderyhminä ovat tuomarit, voimailijat, valmentajat ja nuoret urheilijat, jotka tutkimusten mukaan saattavat olla haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut.

Kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät koulutukset pitää pääsääntöisesti liiton oma kouluttaja kasvokkain, verkkokoulutuksena tai kouluttajan tekemän videotallenteen avulla. Koulutustoiminnalla varmistetaan, että keskeiset urheilutoimijat ovat saanet koulutusta kilpailumanipulaatiosta. Koulutuksissa on huomioitu voimailijan polun eri vaiheet ja kilpailumanipulaation riskit uran eri vaiheilla.

Koulutus tapahtuu joko liiton oman kouluttajan vetämänä, tallenteena tai Reilusti Paras verkkokoulutuksena Koulutussisällöissä on otettu huomioon voimailijan polun eri vaiheet. Kilpailumanipulaatiokoulutus on huomioitu liiton viestinnässä sekä se otetaan huomioon liiton koulutusten ohjelmistossa tuomareille, urheilijoille ja muille toimijoille.

Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras verkkokoulutus on osa liiton tuomari- ja valmentajakoulutusta.

Urheilijat suorittavat Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutuksen liittyessään liiton kilpailutoimintaan ja koulutus tulee uusia kahden vuoden välein.

Lajiliiton toimitsijoilta ja toimihenkilöiltä edellytetään Reilusti paras-verkkokoulutusta.

Urheilijoille, valmentajille sekä lajiliiton toimi-ja luottamushenkilöille asiaan liittyvää koulutusta järjestetään vuosittain.

Koulutustoiminnan vastuuhenkilönä liitossa toimii

Jyrki Rantanen.

jyrki@suomenvoimalajiliitto.fi 

Vastuuhenkilö raportoi SUEK:lle pidetyistä koulutuksista sekä seuraa koulutusvelvoitteiden toteuttamista lajiliitossa.

11. Viestintä

Kilpailumanipulaation torjunta on osa liiton viestintäsuunnitelmaa.

Voimalajiliitto viestii säännöllisesti kilpailumanipulaation torjuntaan liittyen monissa eri kanavissa kohderyhmät huomioiden. Liiton kanavia ovat muun muassa nettisivut, Facebook ja Instagram sekä jäsentiedotteet.

Voimalajiliiton nettisivuilta löytyy kattavasti tietoa kilpailumanipulaatiosta ja sen torjunnasta. Sivuilta löytyy muun muassa Voimisteluliiton Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma ja linkit sekä ILMO palveluun että SUEK:n verkkokoulutukseen.

Voimisteluliitto viestii toimijoilleen erilaisilla uutiskirjeillä, joihin kilpailumanipulaatioon liittyvät asiat sisällytetään säännöllisesti. Kirjeiden sisällöissä otetaan huomion erilaiset kohderyhmät muokkaamalla viestin sisältöä aina kohderyhmäkohtaisesti. Tämän lisäksi liitolla on oma kriisiviestintäsuunnitelma mahdollisten kilpailumanipulaatiotilanteiden varalta. Liiton puheenjohtaja koordinoi viestintää kilpailumanipulaation torjuntaan liittyen.

SUEK vastaa mahdollisista rikkomustapauksien tutkinnasta ja koordinoi liiton viestintätiimin kanssa tapauksen uutisoinnista.

12. Yleinen toimintaohje kilpailumanipulaatiotapauksissa

Jos henkilö havaitsee voimistelun parissa kilpailumanipulaatiota, hän löytää aiheeseen liittyvän toimintaohjeen liiton internetsivuilta sekä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön tiedot, jolle hän voi raportoida mahdollisista kilpailumanipulaatioepäilyistä.

Tapauksen alustava käsittely toteutetaan liiton sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa saatavilla olevien tapahtumatietojen keräämistä.

Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEK:n tutkintapäällikölle. Tapauksista ja yhteistyöstä käydään keskustelut liittojen kanssa tapauskohtaisesti. Tässä kohtaan sovitaan asiasta tiedottamisesta, rooleista ja vastuista. Kts. Kriisiviestintä.

Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmä (National platform) käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä ovat mukana muun muassa Veikkaus ja poliisi. Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista seuraamuksista.

Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin lajiliitto voi pyytää SUEK:n apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Selvitys tehdään yhteistyössä liiton kanssa.

Selvityksen päätyttyä liiton tulee harkita asian viemistä lajiliiton kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittely.

Tarvittaessa asianosaisia tulee tiedottaa asian käsittelyn päättämisestä tai sen lopputuloksesta.

13. Toimintaohje urheilijoille ja muille lajitoimijoille

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet muiden rikkomuksista, toimi näin:

 1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti.
 2. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko Voimalajiliitolle, SUEKille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO palvelun kautta.
 3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

Voimalajiliiton yhteyshenkilö kilpailumanipulaatioon liittyvissä asioissa on

Jyrki Rantanen

puh. 045-6735769

jyrki@suomenvoimalajiliitto.fi

14. Muu toiminta

Liitolla on jäseniä erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa, joissa he edistävät omalta osaltaan kilpailumanipulaation vastaista työtä. Suomella on luottamushenkilöitä kansainvälisissä työryhmissä, muun muassa POSA:ssa.

15. Ohjelman seuranta ja arviointi

Lajiliiton hallitus päättää ohjelmasta ja sen päivityksistä. Lajiliiton hallituksen arvioi vuosittain ohjelman toteutumista ja kirjaa tehdyt toimenpiteet vuosikertomukseen. Hallituksen hyväksymän ohjelman suunnitelmat ovat esillä toimintasuunnitelmassa ja toteutumisen arviointi vuosikertomuksessa. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa.

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että liitolla on käytössä riittävät henkilö ja/tai muut resurssit ohjelman ja sen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hallituksen jäsenille ja muille keskeisille luottamushenkilöille suositellaan verkkokoulutuksen suorittamista ja osallistumista SUEK:n luottamushenkilöille järjestämiin webinaareihin.

Tämä ohjelma on hyväksytty Voimalajiliiton hallituksessa 15.2.2023.

Scroll to Top