Liiton säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.
Aputoiminimet:
Suomen Voimalajiliitto
Suomen Tankotanssiliitto-Finnish Pole Fitness Federation
Suomen Köydenvetoliitto – Finnish Tug of War Federation
Suomen Otevoimaliitto – Armlifting Finland

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on:

 • Edistää, valvoa ja kehittää eri voimailulajien suosiota ja levittää lajien harrastusta sekä kilpailutoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Edistää kiinnostusta terveyteen tekemällä anti-doping työtä voimalajeissa, tarjoten mahdollisuuksia harjoitella ja kilpailla voimalajeissa päihteettömästi, ilman doping-aineita.
 • Yhdistyksen toiminnan perustuna ovat eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet ja toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • antaa tietopuolista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.
 • hankkia välineitä yhdisyksen käyttöön
 • ylläpitää omia internetsivuja
 • tehdä omia julkaisuja
 • järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi:

 • hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 • myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia.
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilauksuuksien yhteydessä.
 • tehdä pienimuotoisia talkootyötä
 • vastaanottaa lahjoja ja testamenttejä
 • toimia kansainvälisenä- ja kansallisisena kattojärjestönä edustamilleen urheilulajeille.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeiskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Varsinainen jäsen voi ottaa osaa yhdistyksen järjestämiin kilpailuihin, mikäli hän on maksanut jäsenmaksunsa sekä on sitoutunut antidopingsopimukseen.

5§ Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajamaksun.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksua.

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin  ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakun­nan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liitto sitouttaa omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen päätösvaltaa käytetään yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 9. Valitaan hallitus 8§:n mukaan.
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilit.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saadaan jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta.
kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

18§ Sääntöjä alemman asteiset määräykset

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.
Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton hallitus. Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.
Dopingrikkomukset ja yhdistyksen (liiton) jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistössä otetussa näytteessä.
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai sen yritys.
 • Kieltäytyminen dopingtestistä.
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti.
 • Dopingtestin manipulointi.
 • Dopingaineiden hallussapito.
 • Dopingaineiden ja – menetelmien levittäminen.
 • Dopingin edistäminen.

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti.
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen.
 • Urheilun toimintakielto.
 • Kirjallinen varoitus.

Yhdistyksen (liiton) jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, kansalliselle lajiliitolle/kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö.
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.

Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai – välineiden manipulointi
 • Tuloksien etukäteen sopiminen
 • Vedonlyönti
  Vedonlyönti omasta kilpailusta.

Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi.

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä sanotaan, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Johtokunta (Hallitus) päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto (Suomen Voimalajiliitto), tai sen asemasta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto (World Heavy Events Association) voi päättää seuran/liiton jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Scroll to Top